:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

 

 

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Zpráva k projektu „Škola pro udržitelný život – Není světlo jako světlo“

Autoři projektu:  Středisko ekologické výchovy SEVER

                         organizace ECONTUR

                         Česko – německý fond budoucnosti

                         ZŠ Školní Vrchlabí

 

Cíl projektu:        Zapojení ekologické výchovy do jednotlivých předmětů.

                         Rozšíření obzorů žáků o elektrické energii a o její úspoře, zejména v oblasti osvětlení.

                         Seznámení žáků i veřejnosti se zásadami udržitelného života a Místní agendou 21.

                         Aktivní zapojení žáků  i veřejnosti do projektu.

                         Instalace moderního úsporného osvětlení ve škole a snížení spotřeby elektrické energie.

 

ZŠ Školní  se snaží mj. profilovat mezi školami jako základní škola s rozšířenou ekologickou výchovou. Každoročně se účastníme několika ekologicky zaměřených projektů. Nyní na naší škole a třinácti dalších v ČR, probíhá dvouletý česko – německý projekt  Škola pro udržitelný rozvoj.

Myšlenka trvale udržitelného života byla přijata většinou zemí OSN před 10 lety v Rio de Janeiru pod názvem Agenda 21. Z celé škály námětů jsme si vybrali téma zaměřené na úspory energie, zejména elektrické v oblasti svícení. Naší snahou bylo  upoutat na možnost úspor elektrické energie doma i ve škole. V řadě případů byla nutná i spolupráce s rodiči, za což jim tímto děkuji. Po celý čas nás provázely pracovní listy projektu  „Posviťme si na úspory“  od sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA a materiály hlavního garanta projektu - sdružení pro ekologickou výchovu a etiku SEVER.

Na projektu se v různých jeho fázích podílelo asi 200 žáků z šestých až devátých tříd. Rád bych vám v tomto příspěvku přiblížil dosavadní výsledky, za něž jsme získali ve Svitavách od sdružení TEREZA a organizace SEVEn hlavní cenu – Podrobný energetický audit školy v hodnotě 120 000 Kč.

 

V hodinách pracovních činností, matematice a fyzice se žáci různých tříd seznamovali s úspornými zářivkami a polemizovali nad výhodami a nevýhodami zářivek a žárovek.

V pracovních činnostech předkládali návrhy na samolepky, které by mohly propagovat kampaň na používání úsporných kompaktních zářivek. V předmětech přírodopis a chemie pak diskutovali nad otázkami ochrany životního prostředí, která jednoznačně vyplývá z používání úsporného osvětlení. V matematice a fyzice zase žáci vypočítávali energetické a finanční úspory, nahradí-li klasickou žárovku adekvátní zářivkou úspornou (úspora 500 – 3000 Kč dle typu zářivky během její životnosti). V „Blik testu“ žáci zjišťovali, jak často doma s různými světly blikají a zapisovali také, jak dlouho svítí sledované světlo během 24 hodin.

Tímto testem zjistili, do kterých světel je výhodné instalovat zářivky a naopak kde ponechat stávající žárovky (obecně se doporučuje instalace zářivek do světel, kterými dlouho svítíme a méně blikáme). Vhodnými svítidly byla světla v obývacím pokoji, jídelně, dětském pokoji a v lampičkách, které svítí i několik hodin denně. V hodinách českého jazyka žáci vypracovaly  řadu otázek, které se pak staly součástí ankety o úsporných zářivkách. Vlastní anketu provedli žáci mezi rodiči, učiteli a obyvateli Vrchlabí. A takto vypadají výsledky některých odpovědí od 75 respondentů starších 18 let: 61% dotazovaných nakupuje elektrospotřebiče podle jejich příkonu, 39% se rozhoduje převážně podle ceny a vzhledu výrobku. 38% respondentů získalo základní informace o úsporných zářivkách  z tisku, 31% z televize, 7% z jiných zdrojů a 2% tazatelů  neznala  úsporné zářivky. V současné době používá v domácnostech alespoň v jednom  světle úspornou zářivku 66% lidí, 26% uvažuje o jejím zakoupení, neví zda si zakoupí 4% a o nákupu úsporných zářivek  neuvažuje 6% respondentů.  Při této anketě se žáci přesvědčili, jak těžké je jednat s lidmi, jaká neochota a předráždivost panuje v naší společnosti. V rámci pracovních činností žáci zmapovali trh a nabídku úsporných zářivek v našem městě. 15 typů zářivek nabízí v našem městě značka Osram, 9 typů Philips, 2 typy Wetra a po jednom typu

Mignon a Sylvynia. Při tomto průzkumu žáci mapovali i ochotu a kompetentnost personálu našich elekter. Největší nabídku zářivek a vyčerpávající informace o nich nám poskytli pracovníci elektry ATL. Žáci sedmých tříd hledali při výuce českého jazyka výrazy, které se nějakým způsobem vztahují ke světlu. Ze 30 výrazů uvedu např. posvícení, svíčková, světlá barva, vysvětlit aj. V šestých třídách žáci ve výtvarné výchově kreslili a komentovali situace, které by nastaly při náhlém a dlouhodobém výpadku elektrické energie.

V rámci projektu proběhne na naší škole výstava o vývoji osvětlení od starověku po současnost , a při získání dostatečného množství finančních prostředků (řádově v desítkách tisíc) se pokusíme nahradit stávající osvětlení tříd a chodeb moderním, podstatně úspornějším osvětlením.

 

koordinátor projektu Dušan Vodnárek

 

Přehled jednotlivých aktivit:

 

vysvětlení zkratek předmětů: F = fyzika, Př = přírodopis, Ze = zeměpis, Čj = český jazyk, CH = chemie,

M = matematika, Pč = pracovní činnosti, Vv = výtvarná výchova, D = dějepis, Inf = informatika

 

ÚNOR   

1. Co je světlo, význam světla pro organismy .................... F, Ze, Př

2. Světelné jevy v atmosféře ........................................... F, Ze

3. Světlo v českém jazyce ............................................... Čj  ..................... viz. příloha  A

 

BŘEZEN

1. Elektrická energie – co to je, kde a jak vzniká, zdroje elektrické energie, jednotky ... F, CH, Ze, Př

2. Co se stane, když nepůjde elektrický proud ................... Vv ..................... viz. příloha B

3. Úspory elektrické energie - příkon spotřebičů, izolační materiály (zateplení), seznámení s úspornými zářivkami, výpočty úspor el. energie i finančních prostředků vzniklých užíváním úsporných zářivek ............................................................................ F, M,CH, Pč . ....... viz. příloha C

4. Návrhy motivů na reklamní samolepku propagující používání úsporných zářivek .......................... ....................................................................................... Pč, Vv ................. viz. příloha D

  

 

 

DUBEN

1. Vypracování souboru anketních otázek, které prověří znalosti občanů o úsporných zářivkách ......... ....................................................................................... Čj ...................... viz. příloha E

2. Realizace ankety mezi občany Vrchlabí  ......................... Pč

3. Výsledky ankety  ........................................................ Pč, Inf ................ viz. příloha F

4. Průzkum trhu s úspornými zářivkami ve Vrchlabí ............. Pč. ..................... viz. příloha G

5. Vytvoření grafu spotřeby el. energie v domácnostech žáků i ve škole za rok 2000 a 2001 a vytvoření podkladů pro srovnávací rok 2002. Diskuse nad průběhem křivky grafu............................

..................................................................................... Inf, Pč ................ viz. příloha H

6. BLIK TEST - zjišťování vhodnosti domácích svítidel pro možnost využití úsporných zářivek v závislosti na délce svícení a frekvenci zapínání (vypínání)..... práce v rodině ..... viz. příloha  CH

 

KVĚTEN

1. Kresba plakátů na výstavu Jak nesvítil pračlověk ............ Vv ...................... viz. příloha I

2. Výstava v prostorách školy pro žáky i veřejnost na téma – vývoj osvětlení od starověku po

současnost  ................................................................... Pč, Ze, D, Inf ....... viz. příloha J

  FOTO   NA  KONCI  TEXTU !

3. Den ohně – u příležitosti výstavy a tradičního výstupu na Žalý (8.5.2002) uspořádali DDM a ZŠ Školní pro děti odpolední posezení v přírodě. Děti se seznámili s potní chýší, výrobou pochodní, s netradičními způsoby rozdělávání ohně (křesadlo, lupa, třecí dřívka) a shlédli i různé typy ohňů.

 

ČERVENEC

Instalace dvou fotovoltaických článků – didaktická pomůcka propagující využívání obnovitelných zdrojů energie. Instalovala fy. Solartec, 100% dotaci poskytl SFŽP v rámci projektu Slunce do škol ............................................................................... viz. příloha N

  FOTO  VIZ.  PROGRAM  -  SLUNCE  DO  ŠKOL !

 

ŘÍJEN

Vlastní realizace  projektu zaměřená na rekonstrukci osvětlení tříd  - instalace úspornějšího osvětlení ........................................................................ viz. příloha M

 

LISTOPAD

V rámci výstavy k projektu ENERGIE jsme se zpožděním předvedli žákům i veřejnosti zářivkový panel – praktická ukázka nižší spotřeby el. proudu u zářivky vůči žárovce stejného výkonu. Dále zde žáci soutěžili o nejlepší fotografii se světelnými efekty v soutěži  Není světlo jako světlo.

Na výstavě byly prezentovány výsledky Malého energetického auditu školy, byly zde i panely o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie.

 

 

Přílohy k projektu, jakožto celý  projekt, je možné zhlédnout na naší škole u p. u. Vodnárka

 

 

 

Ukázky obrázků z referátů o jednotlivých typech svítidel, součást výstavy svítidel

 

Doprovodné fotografie k projektu:

 

Výstava  o vývoji osvětlení – Jak nesvítil pračlověk

 

Zleva od shora:  karbidová lampa, petrolejka, svítilna pro svíčku držák na louč, olejový hornický kahan, lucerna se svíčkou závěsný tkalcovský kahan

zapůjčilo muzeum KRNAP

 

Svíčky parafínové, ze včelího vosku a gelové

zapůjčili  žáci, učitelé a Květinářství  Květa

 

Petrolejové lampy

zapůjčili žáci , učitelé  a  Antique Šmatolánová

 

Žárovky s uhlíkovým (vlevo dole) a wolframovým vláknem

zapůjčila škola a elektra ATL

 

Zářivky – kompaktní a lineární

zapůjčila elektra ATL

 

Kompaktní úsporné zářivky

zapůjčila firma SEVEn

 

Sodíkové a rtuťové výbojky  pouličního osvětlení

zapůjčily Technické služby Vrchlabí

 

  

Instalace jednotrubicových zářivkových těles  na chodbě školy:

Jednotrubicová světla s elektronickým předřadníkem , speciální leštěnou reflexní vrstvou a časovým spínačem spotřebovávají menší množství elektrické energie, neoslňují, osvěcují pouze prostor chodby a nikoliv strop, mají příjemné  „žluté “ světlo, které nedráždí oči, neblikají ani nebzučí, mají mnohonásobně delší životnost.

 

 

      Realizace projektu časově omezena, z projektu čerpáno v další výuce.