Mladí ladí D-DUR

Škola je zapojena do projektu Škola pro udržitelný život -  „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., 2019/2020. Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení zásadních otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize. Dílčími cíli pak jsou:
  • Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do demokratického dialogu.
  • Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, dalšími odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích vizi obce a uskutečnit konkrétní projekty, které k ní přispějí.
  • Umožnit mladým sdílet své zkušenosti s demokratickým dialogem, tvorbou vize a realizací praktického místního projektu s dalšími mladými lidmi a zainteresovanými osobami.
Uvedeno do praxe: - informační panel o vodních ptácích na rybníku Kačák - informační panel o významu odumírajícího dřeva v krajině, typy budek, ptáci a dřevní hmyz lužního lesíku u Kačáka - infotabulky na mrtvé stromy - proč nejsou pokáceny, jakou ekologickou funkci v krajině plní - infotabulka o zapomenutém pohřebišti z 2.poloviny 18. století v Hartě - informační panel ke zbytkům opevnění z Bramborové války - lavička u místa komunitního setkávání na Ovčáku v Hartě - zvýšená frekvence svozu tříděného odpadu ve Vrchlabí - vytvoření živého plotu k odclonění kontejnerů na tříděný odpad před motorestem v Hartě   VIZE Vrchlabí jih, Harta 2019-2030: ZDE  Psali o nás v Newsletteru ŠUŽ: ZDE  Jaké fáze jsme již realizovali: Vytváření bezpečného prostředí ve třídě - Ladění skupiny - Křesílka a kachna - Pexeso Vnímáme místo i sebe - video Soar (Vzlet) - Lybyrint jako město - Jak vnímám svoji obec Vnímavost k sobě samému - Achillova pata - Co bych byl, kdybych byl a proč? - Sebehodnocení Smyslové vnímání přírody, krajiny a místa - Stezka (Kačák, lužní lesík) - moje tvorba
  • pocitová mapa, výroba a vyplnění
Via silné stránky - představení silných stránek - výběr svých silných stránek - jak mě vidí ostatní - krok 2: mínulost - které silné stránky jsme již procvičili v rámci projektu - test silných stránek Z pobytového programu na SEVERu v H. Maršově - prezentace dosavadních výsledků projektu - quest po Maršově, Berthold - ZOOM - Fishbanks, udržitelné chování při mořském rybolovu - Obec 2030: 17 cílů OSN, je Maršov udržitelná obec? Xtero udržitelnosti obce - divadlo na téma z udržitelnosti obce - mapování Vrchlabí jih, Harta: páteřní ifrastruktura, zeleň,      problematická místa, kdo by mohl pomoci při řešení? Obec 2030 - Vrchlabí, Harta - Správa obce - Lidé - Hospodářství - Veřejná prostranství, rozvoj obce - Spolupráce s okolním světem - Příroda Vize obce 2019-2030 - beseda s odborníky: Jiří Louda, Krkonošské muzeum Správy KRNAP - Bramborová válka Jakub Šimurda, Krkonošské muzeum Správy KRNAP - Význam odumřelých stromů v krajině, připravovaná Přírodní památka Vejsplachy - kontakt zástupců Ornitologické sekce při Správě KRNAP: seznam ptáků žijících na rybníku Kačák a v lužním lesíku - kontakt zoologa Správy KRNAP: kteří brouci obývají odumřelé dřevo ve Vrchlabí? - v jednání o průvodcovské procházce pro veřejnost po valech opevnění z Bramborové války -vytvoření vize Vrchlabí jih, Harta 2019-2030: veřejné připomínkování vedením města, školním parlamentem i širokou veřejností - informace o projektu ve školním parlamentu - příprava podkladů pro informační panely: Bramborová válka + opevnění na Ovčáku Hnízdící ptáci a ptáci na tahu na Kačáku Ptáci a dřevní hmyz v lužním lesíku u Kačáku Význam odumřelých stromů v krajině Sdílecí online setkání - vystoupení zástupce ČR při OSN - zhodnocení projektu koordinátory ze SEVERu - představení projektu jednotlivých škol - připomínkování projektů Závěrečná online konference škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život