Mladí ladí D-DUR

Škola je zapojena do projektu Škola pro udržitelný život –  „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., 2019/2020.

Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení zásadních otázek udržitelného rozvoje obce – vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.

Dílčími cíli pak jsou:

  • Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do demokratického dialogu.
  • Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, dalšími odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích vizi obce a uskutečnit konkrétní projekty, které k ní přispějí.
  • Umožnit mladým sdílet své zkušenosti s demokratickým dialogem, tvorbou vize a realizací praktického místního projektu s dalšími mladými lidmi a zainteresovanými osobami.

Uvedeno do praxe:
– informační panel o vodních ptácích na rybníku Kačák
– informační panel o významu odumírajícího dřeva v krajině, typy budek, ptáci a dřevní hmyz lužního lesíku u Kačáka
– infotabulky na mrtvé stromy – proč nejsou pokáceny, jakou ekologickou funkci v krajině plní
– infotabulka o zapomenutém pohřebišti z 2.poloviny 18. století v Hartě
– informační panel ke zbytkům opevnění z Bramborové války
– lavička u místa komunitního setkávání na Ovčáku v Hartě
– zvýšená frekvence svozu tříděného odpadu ve Vrchlabí
– vytvoření živého plotu k odclonění kontejnerů na tříděný odpad před motorestem v Hartě

 

VIZE Vrchlabí jih, Harta 2019-2030: ZDE 
Psali o nás v Newsletteru ŠUŽ: ZDE 

Jaké fáze jsme již realizovali:

Vytváření bezpečného prostředí ve třídě
Ladění skupiny
– Křesílka a kachna
– Pexeso

Vnímáme místo i sebe
– video Soar (Vzlet)
– Lybyrint jako město
– Jak vnímám svoji obec

Vnímavost k sobě samému
– Achillova pata
– Co bych byl, kdybych byl a proč?
– Sebehodnocení

Smyslové vnímání přírody, krajiny a místa
– Stezka (Kačák, lužní lesík)
– moje tvorba

  • pocitová mapa, výroba a vyplnění

Via silné stránky
– představení silných stránek
– výběr svých silných stránek
– jak mě vidí ostatní
– krok 2: mínulost – které silné stránky jsme již procvičili v rámci
projektu
– test silných stránek

Z pobytového programu na SEVERu v H. Maršově
– prezentace dosavadních výsledků projektu
– quest po Maršově, Berthold
– ZOOM
– Fishbanks, udržitelné chování při mořském rybolovu
– Obec 2030: 17 cílů OSN, je Maršov udržitelná obec? Xtero
udržitelnosti obce
– divadlo na téma z udržitelnosti obce
– mapování Vrchlabí jih, Harta: páteřní ifrastruktura, zeleň,      problematická místa, kdo by mohl pomoci při řešení?

Obec 2030 – Vrchlabí, Harta
– Správa obce
– Lidé
– Hospodářství
– Veřejná prostranství, rozvoj obce
– Spolupráce s okolním světem
– Příroda

Vize obce 2019-2030
– beseda s odborníky:
Jiří Louda
, Krkonošské muzeum Správy KRNAP – Bramborová válka
Jakub Šimurda, Krkonošské muzeum Správy KRNAP – Význam odumřelých stromů v krajině, připravovaná Přírodní památka Vejsplachy

– kontakt zástupců Ornitologické sekce při Správě KRNAP: seznam ptáků žijících na rybníku Kačák a v lužním lesíku
– kontakt zoologa Správy KRNAP: kteří brouci obývají odumřelé dřevo ve Vrchlabí?

– v jednání o průvodcovské procházce pro veřejnost po valech opevnění z Bramborové války

-vytvoření vize Vrchlabí jih, Harta 2019-2030:
veřejné připomínkování vedením města, školním parlamentem i širokou veřejností

– informace o projektu ve školním parlamentu

příprava podkladů pro informační panely:
Bramborová válka + opevnění na Ovčáku
Hnízdící ptáci a ptáci na tahu na Kačáku
Ptáci a dřevní hmyz v lužním lesíku u Kačáku
Význam odumřelých stromů v krajině

Sdílecí online setkání
– vystoupení zástupce ČR při OSN
– zhodnocení projektu koordinátory ze SEVERu
– představení projektu jednotlivých škol
– připomínkování projektů

Závěrečná online konference škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život