Informace – Školní družina 2019/2020

Plánujeme pro příští školní rok rozšířit služby o jedno oddělení školní družiny pro žáky ze 4.-5.ročníků. Podmínkou uskutečnění tohoto záměru bude naplnění počtu na minimálně 20 žáků.
Zákonní zástupci žáků se mohou hlásit na
e-mailovou adresu zástupce ředitele paní
Kajčevské kajcevska@zsskolnivr.cz
nebo na telefonu 499 421 563 paní Stránské či Marčíkové.
Při vyšším zájmu bude rozhodující pořadí přihlášky.