Vysvědčení – informace

Předání vysvědčení pro žáky

9.ročníky – ve středu 24. 6. 2020

 • slavnostní předání ve velké zasedací místnosti na zámku
 • 14:30 – 9.B
 • 15:30 – 9.A

 

1.– 8. ročníky – v pátek 26. 6. 2020

 • předání v jednotlivých třídách
 • budou se moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Bude však nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Čestné prohlášení dodají žáci, kteří se neúčastnili skupinové výuky.
 • odkaz na tiskopis čestného prohlášení je na úvodní stránce pod „liškou“

Exkurze pro nové žáky 6.ročníků

Dobrý den,
dovoluji si vás pozvat na návštěvu do naší školy.
Pravidelný den otevřených dveří se letos nemohl konat a tak jsme čekali na vývoj situace. Nyní už lze setkání budoucích žáků
6. ročníku z okolních škol uskutečnit.
Pokud máte zájem, přijďte k nám v úterý 23.6.2020 v 15:00
a seznámíme se s prostředím školy.
Na setkání se těší B. Kajčevská, zást. ředitele

Rozvrh 2.stupeň 22.-24.6.

Rozvrh na 22. – 24.6.2020
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Po – 22.6. 6.A Čj-VodV F – Ha Čj – Fa Th – Fa
6.B D,Z-Mat Čj-VodV F – Ha Th – Mat
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Út – 23.6. 7.A M-Zapl M-Zapl Čj-Zik Th Zapl
7.B M – Sá Př – Kr Čj – Fa Th – Pl
7.C Čj-Zik M – Kaj Z – Vod Th – Sů
7.ABC F – Ha M – Sá M – Kaj Čj-Zik
8.A d Pč – VodV Pč- VodV
8.BC d Pč-VodV Pč – VodV
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
St – 24.6. 8.A Ch – Kr Čj – Fa M – Se Th – Se
8.B Čj – Fa M – Sá Ch – Vod Th – Tr
8.C M – Sá F – Ha Čj – Fa Th – Vod
8.ABC Ch – Vod Ch – Vod M – Sá Čj – Fa

Rozvrh 2.stupeň 15.-17.6.

Rozvrh na 15. – 17.6.2020
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Po – 15.6. 6.A Th – Fa Čj -VodV M – Se Aj – KaR
6.B M – Se Př – Vod Čj – VodV Th – Mat
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Út – 16.6. 7.A Z – Mat Př – Kr  D – Mat F – Ha
7.B M – Sá F – Ha Čj – Fa Th – Pl
7.C F – Ha M -Kaj Aj KaR M -Kaj
7.ABC

8.A d

8.BCd

Př – Kr

Pč-VodV

D,Z- Mat

Pč-VodV

F – Ha

Pč-VodV

Nj – Ga

Pč – VodV

1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
St – 17.6. 8.A F – Ha M – Se Př -VodV Th – Se
8.B Z – Mat Ch -Vod Ch – Vod Th – Tr
8.C Ch -Vod M – Sá Čj – Fa Ch – Vod
8.ABC M – Se F – Ha Ch – Kr Čj – Fa

Informace pro 6.ročníky 2020/2021

Plán na příští školní rok 2020/2021:

6.A – počet nově přihlášených žáků umožní otevření třídy pro tyto  dojíždějící žáky, třídní učitelka paní V. Vodnárková

6.B – bývalá 5.B, třídní učitelka paní I. Vocásková

6.C – bývalá 5.C, třídní učitelka paní K. Doudová

Pokud to situace dovolí, plánujeme na poslední červnový týden umožnit žákům budoucí 6.A návštěvu ve škole s prohlídkou prostor školy. Termín upřesníme dle vývoje situace.

 

Nástup žáků 2. stupně 8. 6.

Nástup žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví:

Celé znění zde: text opatření

Mohou od 8. června 2020 žáci 2. stupně základní školy přijít do školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.
Žáci budou docházet jednou týdně a v rozvrhu budou zařazeny hlavní předměty.
Žáci 7. a 8.ročníků vykazují větší počty přihlášených. Budou rozděleni do dalších skupin – 7.ABC a 8.ABC. Jmenný seznam bude při nástupu u vchodu vytištěn.
Příslušní vyučující si žáky vyzvednou ráno v 8:00 u bočního vchodu v přízemí 2.stupně.
Žáci předají tiskopis čestného prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebudou do budovy vpuštěni.
Další podrobné pokyny dostanou od dozorujících učitelů.
Po skončení výuky odcházejí stejným vchodem domů. Ti, co půjdou na oběd (obědy na příslušné dny je nutné co nejdříve přihlásit) si vezmou s sebou k jídelně své věci a po obědě odejdou bočním východem u jídelny ven ze školy.

Rozvrh na 8. – 10.6.2020
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Po – 8.6. 6.A Čj – VodV F – Ha M – Se Th – Fa
6.B M – Se Čj – VodV F – Ha Th – Mat
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Út – 9.6. 7.A Čj – Zik M – Zapl M – Zapl Th – Zapl
7.B Čj – Fa Čj – Fa M – Sá Th – Pl
7.C

7.ABC

8.A d

8.BC d

M – Kaj

M – Zapl

Pč – VodV

Čj – Zik

M – Kaj

Pč-VodV

Čj – Zik

ZD-Mat

Pč-VodV

Th – Sů

Čj – Zik

Pč-VodV

1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
St – 10.6. 8.A Čj – Fa M – Se M – Se Th – Se
8.B M – Sá Čj – Fa F – Ha Čj – Fa
8.AB M – Se Čj – Zik M – Sá Čj – Zik
8.C – PROJEKT + Vod    

Na časté dotazy přidáváme zatím následující informace:

 • vysvědčení budou žákům vydána ve dnech 24. – 26. 6. 2020
 • hodnocení bude dle MŠMT vycházet:
  a) ze známek získaných do 11. 3. 2020
  b) přihlédnutí k prospěchu v 1. pololetí
  c) snaha vypracovávat zadané úkoly v době uzavření škol
 • učebnice odevzdají v červnu jen žáci 9. ročníků
  a žáci 5. ročníků, kteří budou přijati na víceletá gymnázia