1.stupeň informace

Podmínky návratu žáků 1. stupně do školy
Zahájení dobrovolné docházky do školy 25. 5. 2020

Závazné potvrzení docházky ze strany rodičů do 18. 5. 2020
u třídních učitelů – emailem, telefonicky, komens v bakalářích
(pozdější přihlášení žáka nebude možné)
Při potvrzování nástupu uveďte zájem o odpolední školní družinu. ŠD bude v provozu do 16 hodin.
Ranní družina nemůže být poskytována.

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno. Bude nutné  si obědy přihlásit.

Škola zveřejnění složení skupin v bakalářích či e-mailem do
21. 5. 2020 (dozorující pedagog a místnost, místo pro vstup do školy a čas vstupu) Žáci budou celý den ve stejné místnosti. Šatny nebudou používány, žáci se budou přezouvat ve třídách.

Čestné prohlášení rodiče vyplní a předají v den nástupu dozorujícímu pedagogovi.
Ke stažení zde:
tiskopis čestného prohlášení

  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Pedagogové si vyzvednou žáky u vchodu a odvedou je do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.