Didaktika – Člověk a příroda A

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665
Název projektu: Didaktika – Člověk a příroda A
Název zapojené organizace: Základní škola, Školní 1336, 543 01 Vrchlabí

Škola se zapojila do projektu Didaktika ─ Člověk a příroda A, který si klade za cíl ustavení či posílení pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků z univerzitních pedagogických pracovišť s učiteli ZŠ a pracovníky science center. Z naší školy byli do projektu zapojeni dva učitelé. V první fázi projektu byli součástí oborového společenství praxe a podíleli se na vytipování klíčových a kritických míst kurikula biologie a chemie v 8. ročníku. V druhé fázi projektu jako členové regionálního společenství praxe testovali didaktiky navržené výukové moduly ve svých hodinách a vypracovávali na ně reflexe, které posloužily k dalším úpravám modulů. Tyto navržené moduly obsahující typové úlohy se staly součástí portfolia, které si pedagogové během působení v projektu vytvořili a mohou ho nadále využívat ve své praxi. K vytvořeným didaktickým inovacím měli přístup i online skrze platformu Moodle. Dále měli naši učitelé možnost zúčastnit se školení, didaktických konferencí a focus group pořádaných řešiteli projektu, během nichž posílili především své kompetence ve věci didaktické transformace kritických míst kurikula a seznámili se s novinkami v oboru. Projektové konference se konaly ve spolupráci se science centry iQLANDIA v Liberci a Svět techniky v Ostravě, které poskytly učitelům možnost seznámit se s výukovými programy, které školám nabízejí jako doplněk výuky přírodovědných předmětů. Učitelé měli možnost setkat se v rámci utvořených společenství nejen s didaktiky z univerzitních pracovišť, která se podílejí na přípravě budoucích učitelů, ale i s kolegy z jiných základních škol v regionu a sdílet s nimi své zkušenosti.