Archiv autora: Blanka Kajčevská

Rozvrh 2.stupeň 15.-17.6.

Rozvrh na 15. – 17.6.2020
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Po – 15.6. 6.A Th – Fa Čj -VodV M – Se Aj – KaR
6.B M – Se Př – Vod Čj – VodV Th – Mat
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Út – 16.6. 7.A Z – Mat Př – Kr  D – Mat F – Ha
7.B M – Sá F – Ha Čj – Fa Th – Pl
7.C F – Ha M -Kaj Aj KaR M -Kaj
7.ABC

8.A d

8.BCd

Př – Kr

Pč-VodV

D,Z- Mat

Pč-VodV

F – Ha

Pč-VodV

Nj – Ga

Pč – VodV

1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
St – 17.6. 8.A F – Ha M – Se Př -VodV Th – Se
8.B Z – Mat Ch -Vod Ch – Vod Th – Tr
8.C Ch -Vod M – Sá Čj – Fa Ch – Vod
8.ABC M – Se F – Ha Ch – Kr Čj – Fa

Informace pro 6.ročníky 2020/2021

Plán na příští školní rok 2020/2021:

6.A – počet nově přihlášených žáků umožní otevření třídy pro tyto  dojíždějící žáky, třídní učitelka paní V. Vodnárková

6.B – bývalá 5.B, třídní učitelka paní I. Vocásková

6.C – bývalá 5.C, třídní učitelka paní K. Doudová

Pokud to situace dovolí, plánujeme na poslední červnový týden umožnit žákům budoucí 6.A návštěvu ve škole s prohlídkou prostor školy. Termín upřesníme dle vývoje situace.

 

Nástup žáků 2. stupně 8. 6.

Nástup žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví:

Celé znění zde: text opatření

Mohou od 8. června 2020 žáci 2. stupně základní školy přijít do školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.
Žáci budou docházet jednou týdně a v rozvrhu budou zařazeny hlavní předměty.
Žáci 7. a 8.ročníků vykazují větší počty přihlášených. Budou rozděleni do dalších skupin – 7.ABC a 8.ABC. Jmenný seznam bude při nástupu u vchodu vytištěn.
Příslušní vyučující si žáky vyzvednou ráno v 8:00 u bočního vchodu v přízemí 2.stupně.
Žáci předají tiskopis čestného prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebudou do budovy vpuštěni.
Další podrobné pokyny dostanou od dozorujících učitelů.
Po skončení výuky odcházejí stejným vchodem domů. Ti, co půjdou na oběd (obědy na příslušné dny je nutné co nejdříve přihlásit) si vezmou s sebou k jídelně své věci a po obědě odejdou bočním východem u jídelny ven ze školy.

Rozvrh na 8. – 10.6.2020
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Po – 8.6. 6.A Čj – VodV F – Ha M – Se Th – Fa
6.B M – Se Čj – VodV F – Ha Th – Mat
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Út – 9.6. 7.A Čj – Zik M – Zapl M – Zapl Th – Zapl
7.B Čj – Fa Čj – Fa M – Sá Th – Pl
7.C

7.ABC

8.A d

8.BC d

M – Kaj

M – Zapl

Pč – VodV

Čj – Zik

M – Kaj

Pč-VodV

Čj – Zik

ZD-Mat

Pč-VodV

Th – Sů

Čj – Zik

Pč-VodV

1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
St – 10.6. 8.A Čj – Fa M – Se M – Se Th – Se
8.B M – Sá Čj – Fa F – Ha Čj – Fa
8.AB M – Se Čj – Zik M – Sá Čj – Zik
8.C – PROJEKT + Vod    

Na časté dotazy přidáváme zatím následující informace:

 • vysvědčení budou žákům vydána ve dnech 24. – 26. 6. 2020
 • hodnocení bude dle MŠMT vycházet:
  a) ze známek získaných do 11. 3. 2020
  b) přihlédnutí k prospěchu v 1. pololetí
  c) snaha vypracovávat zadané úkoly v době uzavření škol
 • učebnice odevzdají v červnu jen žáci 9. ročníků
  a žáci 5. ročníků, kteří budou přijati na víceletá gymnázia

Informace – zápisové lístky na SŠ

Základní informace k zápisovému lístku

 • Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané střední škole
 • Vyplňuje se pouze záhlaví a oddíl 1
 • Oddíl 2 se nevyplňuje
 • Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je
  8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky
 • Zápisový lístek můžete poslat doporučeně poštou nebo osobně odevzdat v kanceláři střední školy
 • Pokud zápisový lístek neodevzdáte na vybrané střední škole, ztrácí žák nárok stát se jejím žákem – studentem

 

Nástup 1.stupně 25.5. základní informace

Nástup žáků 1. stupně 25. 5. 2020

Vstupy do školy:

Hlavní vchod školy: 1. roč. v 7:45 a 3. roč. v 7:55
Vedlejší vchod do pavilonu 1. stupně: 2. roč. v 7:45 a 4. roč. v 7:55
Vedlejší vchod do pavilonu 2. stupně: 5. roč. v 7:45

Vyučující si vyzvednou svou skupinu u určeného vchodu a odvedou si ji do třídy. Prosíme o dochvilnost.
Žáci nebudou používat šatny.
Během pondělí si vyzvednou s učitelem své věci z šatny a nechají si je ve třídě.

Žáci odcházející po výuce půjdou hlavním vchodem. Žáci odcházející ze ŠD budou předáni u zadního vchodu pavilonu směrem  k jídelně.
Vyzvedávání žáků ze ŠD bude možné do 13:00 a pak až od  15:00. Provoz ŠD bude do 16:00.

Školní jídelna vydá žákům obědy ve zpřísněném režimu, postupně po jednotlivých skupinách. Vydávání proběhne od 11:00 do 12:00.
11:00 – 1. ročníky
11:15 – 2.ročníky
11:30 – 3. ročníky
11:45 – 4. ročníky
12:00 – 5. ročníky
Přihlášení na obědy je nutné provést v tomto týdnu. Výdej obědů do jídlonosičů je možný pouze dole na rampě jídelny (ne v jídelně) od 10:30 do 11:15.

Lhůta k přihlášení žáků k docházce byla ukončena 18. 5. 2020.
Na další přihlášky už nemůžeme kladně reagovat.

Dělení na skupiny bude vždy v rámci ročníku.
Nesmíme překročit počet 15 žáků na skupinu.
Nemůžeme splnit podmínku některých rodičů, aby jejich potomek zůstal u své paní učitelky.
Dozor budou mít třídní učitelé. 5. ročníky budou rozděleny na tři skupiny z důvodu vyššího zájmu rodičů o docházku do školy. Jednu skupinu bude dozorovat paní uč. Sůvová.

Složení skupin a další podrobnosti oznámí rodičům třídní učitelé po poradě ve čtvrtek 21. 5. 2020.

 

 

9.ročníky informace

INFORMACE

Počty žáků na přípravu – 25 přihlášených
Jsou vytvořeny dvě skupiny, jedna začne matematikou a druhá českým jazykem.
Žáci budou přijati k výuce, pokud donesou s sebou doplněné a podepsané čestné prohlášení (tiskopis je dole v textu ke stažení)

Výuka bude od 10:00 do 11:40.
V tomto týdnu každý den, poté vždy v úterý a ve čtvrtek.
Vyučující – p. uč. Sedláček a p. uč. Zikmundová, p. uč. Farská.

Žáci budou vstupovat do budovy bočním vchodem v přízemí pavilonu 2.stupně od panelové cesty. Obdrží informace, kam se mají přesunout. Přezouvat se budou ve třídě, ne v šatnách.

Pokud budete chtít obědy, je nutné si je přihlásit do středy 6.5.2020 do 10:00.

Tiskopis čestného prohlášení musí žák přinést 11.5. potvrzený při nástupu do školy:
tiskopis
Pro žáky, kteří nastoupit nemohou, bude pokračovat výuka pomocí dosavadních prostředků.

1.stupeň informace

Podmínky návratu žáků 1. stupně do školy
Zahájení dobrovolné docházky do školy 25. 5. 2020

Závazné potvrzení docházky ze strany rodičů do 18. 5. 2020
u třídních učitelů – emailem, telefonicky, komens v bakalářích
(pozdější přihlášení žáka nebude možné)
Při potvrzování nástupu uveďte zájem o odpolední školní družinu. ŠD bude v provozu do 16 hodin.
Ranní družina nemůže být poskytována.

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno. Bude nutné  si obědy přihlásit.

Škola zveřejnění složení skupin v bakalářích či e-mailem do
21. 5. 2020 (dozorující pedagog a místnost, místo pro vstup do školy a čas vstupu) Žáci budou celý den ve stejné místnosti. Šatny nebudou používány, žáci se budou přezouvat ve třídách.

Čestné prohlášení rodiče vyplní a předají v den nástupu dozorujícímu pedagogovi.
Ke stažení zde:
tiskopis čestného prohlášení

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové si vyzvednou žáky u vchodu a odvedou je do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.